Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere training en activiteit bij Fun Fit Steenwijk. Door het sluiten van een online inschrijving of proefles, inclusief verwijzing naar deze algemene voorwaarden, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Fun Fit Steenwijk is gevestigd te Steenwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82473897

Artikel 1 Overeenkomst:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een training aangeboden en/of verzorgd door Fun Fit Steenwijk en anderzijds Fun Fit Steenwijk;

1.2  Een overeenkomst tussen Fun Fit Steenwijk en haar deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit online registratie.

1.3  Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Fun Fit Steenwijk.

​1.4  Bij het afmelden van een training binnen 4 uur voor aanvang zal de ‘rit’ niet worden teruggeboekt.

​1.5  Fun Fit Steenwijk is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

1.6  De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.funfitsteenwijk.nl.

Artikel 2 Abonnementen:

2.1  Fun Fit Steenwijk werkt met strippenkaarten (10x) en abonnementen voor personal, duo en small group training.

2.2  Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3  Stopzetten van een abonnement dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren. Restitutie van een abonnement is niet mogelijk.

2.4  Er geldt een maand opzegtermijn bij Fun Fit Steenwijk.

2.5 Fun Fit is gesloten gedurende schoolvakanties, tenzij anders gecommuniceerd. Tijdens deze periode kan er gebruik gemaakt worden van het online trainingsplatform van Fun Fit.

Artikel 3 Betaling:

3.1  Betalingen dienen te geschieden via een persoonlijke betaallink. U kunt uw betaling voldoen via iDEAL. Bij het niet tijdig betalen kan Fun Fit Steenwijk uitsluitsel geven tot de trainingen.

 • Op de diensten van Fun Fit Steenwijk is het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en dienen te worden betaald in euro’s.
  • Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Fun Fit Steenwijk gerechtigd de prijzen te verhogen. Fun Fit Steenwijk zal hierover de klant tijdig – in ieder geval 2 weken van tevoren – schriftelijk informeren. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.
  • Indien Fun Fit Steenwijk invorderingsmaatregelen moet treffen, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van de deelnemer, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.
  • Het afgenomen pakket dient voorafgaande het starten van de trainingen betaald te zijn.

Artikel 4 Wijziging of opschorten overeenkomst door Fun Fit Steenwijk:

 • Fun Fit Steenwijk behoudt zich het recht voor om trainingen bij onvoldoende belangstelling te annuleren (duo & small group training).
  • Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme hitte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast.
  • Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training wordt bemoeilijkt, kan deze door Fun Fit Steenwijk van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 5 Annulering abonnement door de deelnemer:

5.1  Annuleren van een abonnement dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren. Fun Fit Steenwijk bevestigt de annulering schriftelijk.

5.2  Restitutie van een abonnement is niet mogelijk.

5.3  Er geldt een maand opzegtermijn bij Fun Fit Steenwijk.

Artikel 6 Aansprakelijkheid:

 • Fun Fit Steenwijk, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training.
  • Deelname aan een training van Fun Fit Steenwijk geschiedt op eigen risico.
  • Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Fun Fit Steenwijk, haar medewerkers en trainers, is Fun Fit Steenwijk niet aansprakelijk.
  • Fun Fit Steenwijk is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
  • Fun Fit Steenwijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training.
  • Een training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. De deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts.
  • Fun Fit Steenwijk behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van de trainingen.
  • Fun Fit Steenwijk is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers. De deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van deelname aan de training.

Artikel 7 Website en privacy:

 • Fun Fit Steenwijk respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Fun Fit Steenwijk gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming.
  • Fun Fit Steenwijk zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
  • Fun Fit Steenwijk kan persoonsgegevens van de deelnemer, welke door de deelnemer aan Fun Fit Steenwijk ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden voor administratieve doeleinden.
  • De websites van derden waarnaar op de website www.funfitsteenwijk.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Fun Fit Steenwijk gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Fun Fit Steenwijk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.